// suhsuh

 VISION
 • Faith in YOU is the first step to the beautiful and adventurous world.
 • Hope in the future brings you fruitful future.
 • Love your neighbors, Lao and people in the world, and you shall be happy.

 ວິໄສທັດ
 • ຄວາມເຊື່ ອສັ ດທາທີ່ທ່ ານມີນັ້ນເປັນບາດກ້ າວແລກທີ່ ຈະກ້າວໄປສູ່ ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ໄປສູ່ ໂລກທີ່ ເຕັມໄປດ້ວຍການພະຈົ ນໄພ.
 • ຄວາມຫວັງ ຈະນຳທ່ ານໄປສູ່ ໝາກຜົ ນແຫ່ ງຄວາມສຳເລັ ດໃນອະນາຄົດໄດ້.
 • ຮັກເພື່ ອນບ້ານ, ຮັກຄົນລາວ ແລະ ຮັກທຸ ກໆຄົ ນໃນໂລກນີ້, ແລ້ ວທ່ ານກໍ ຈະມີ ຄວາມສຸກ.

 HISTORY
 • In July 2001, LOGOS Academy as an institute for English study.
 • On Agust 20 2014, officially liscenced to 3-year college by Lao Government.
 • On September 24 2014, the first class is open.
   Download the APPLICATION FORM until Sep. 10 and E-mail the completed form to Chunglaos@hotmail.com.

 ປະຫວັດຫຍໍ້
 • ທີ່ ຜ່ ານມາສະຖາບັ ນ ສູນໂລໂກສ໌ ອາກາເດມີ ແມ່ ນໄດ້ເລີມເປີ ດການຮຽນ ການສອນ ພາສາອັງກິ ດມາແລ້ ວ ຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ກໍ ລະກົດ ປີ 2001 ເປັ ນຕົ້ ນມາ.
 • ໃນ ວັນທີ 20 ເດືອນສິ ງຫາ ປີ 2014 ແມ່ ນວັ ນປະກາດເປີ ດວິທະຍາໄລຢ່ າງເປັ ນທາງການ ຊຶງເປັນ ການອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເປີດສອນ ໃນລະບົບ 3 ປີ, ໂດຍລັ ດຖະບານແຫ່ ສປປລາວ.
 • ໃນວັນທີ 24 ເດືອນ ກັນຍາ 2014 ນີ້ ແມ່ ນວັນທໍາ ອິດໃນການໄຂສົ ກຮຽນໃໝ່ ຂອງວິ ທະຍາໄລ ໂລໂກສ໌.
   ທ່ານ ສາມາດດາວໂຫຼດ ໃບສະໝັກ ແລະ ສົ່ງ E-mail ມາທີ່່ Chunglaos@hotmail.com.

 GOALS
 • Prepare the next generation of global citizens to lead and make a difference in the world.
 • Provide students with a world-class learning experience focused on English and Accounting.

 ເປົ້າໝາຍ
 • ຈັດຕຽມຄົນຫຼຸ້ ນໃໝ່ ເພື່ ອກ້າວໄປທົ່ ວໂລກ ໂດຍປະຕິ ຮູບສ້າງ ແລະນຳ ຄວາມແຕກຕ່ າງມາສູ່ ໂລກ.
 • ຈັດຕຽມນັ ກສຶກສາ ໃຫ້ ຮຽນຮູ້ ປະສົບການ ລະດັ ບມາດຕະຖານສາກົ ນ ໂດຍການເນັ້ ນໜັກ ທາງດ້ ານພາສາອັງກິ ດ ແລະການບັ ນຊີ.
 • LOGOS College, Phonphanao 15, Vientiane, Laos
 • Tel: 021-418120, 020-5550-9531 E-mail: chunglaos@hotmail.com
 • Developed by Hyo Sung Kang, Doug Young Suh